УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(в сила от 10.06.2021 г.)

 

Настоящия документ има за цел да информира представителите на нашите клиенти и контрагенти – юридически лица, относно това как ние „СТРАт ТЕХ“ ЕООД (по-долу „СТРАТ ТЕХ“ “ние“, „нас“, „наши“), при осъществяване на дейността си, събираме, обработваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може го променим в даден момент.

I. ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ?

Когато се обръщате към нас с искане да Ви предоставим определени услуги като бизнес преглед и консултации, да Ви изготвим оферта, когато ни изпращате заявление за участие в семинар или ни отправяте запитване чрез интернет страницата ни, включително когато ние Ви възлагаме извършване на доставка или услуга, Вие ни предоставяте определена информация за себе си – като например имена, длъжност адрес, телефон, имейл и други.

Съгласно законодателството (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“) и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), тази информация за Вас представлява Ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, а в определени случаи можем да се явяваме Обработващ лични данни. Данните, които ни идентифицират и начините за връзка с нас, са посочени в края на този документ.

II. КАК СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние обработваме лични данни. Ние може да обработваме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително при комуникация чрез интернет страницата ни или електронната поща. Иначе ние събираме и обработваме информация за Вас, когато Вие ни я предоставяте или взаимодействате с нас директно. 

Ние може да използваме вашите лични данни за следните цели:

 1. Да Ви предоставим услугите ни, свързани с бизнес преглед, анализ и консултиране, които извършваме и които Вие сте поискали;
 2. Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, които сте избрали (напр. телефон, имейл или друг избран от Вас начин);
 3. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или сте изпратили заявление за участие в семинар, когато сте отправили искане за оферта за услуга, включително да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 4. Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 5. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.
 6. Във връзка справни претенции за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в настоящата Информация.

Ние обработваме вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:

 • за сключване и изпълнение на Договор;
 • за изпълнение на законови задължения, които следват от нормативен акт (например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.) или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи;
 • наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат ваши интереси или ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са: за повишаване качеството на обслужването и поддържане на отношенията с нашите клиенти, за управление на клиентска база за наши рекламни цели, водене на кореспонденция с клиенти и трети лица по имейл, по поща или чрез контактната форма на интернет страницата ни във връзка с техни запитвания, искания или с цел да им предложим нашите услуги, при установяване упражняванe и защита на правни претенции, кибер-сигурност и защита срещу хакерски атаки, пробиви в сигурността и злоупотреби в нашия интернет сайт или
 • вашето изрично информирано съгласие в някои определени случаи – например когато първоначално сте ни изпратили заявление за участие в семинар и/или запитване чрез нашата интернет страница.

ІІІ. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ.

Когато се обръщате към нас във връзка с услуга по бизнес преглед и консултация, когато ни изпращате въпроси, съобщения и искания, включително посещавате нашата интернет страница, личните данни, свързани с Вас, които събираме може да включват:

 • имена;
 • дата на раждане; ЕГН, ЛНЧ или друг уникален идентификационен номер (само в случай че е необходимо за сключването и изпълнението на договор)
 • адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • длъжност в организацията/дружеството, което представлявате;
 • ЕИК на Едноличен търговец, код по БУЛСТАТ на физически лица;
 • професионална дейност, образование и квалификация (само ако изрично сте решили да ни предоставите подобна информация, необходима за изпълнението на услугите);
 • техническа информация относно Вашето устройство и активност в интернет – СТРАТ ТЕХ може да използва на интернет сайта си интерактивни апликации, бисквитки или други технологии, с които да се събират техническа информация за вашето устройство, операционна система, браузърът, които ползвате и IP адресът ви;
 • „бисквитки“- малки файлове, състоящи се от букви и цифри, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашата интернет страница. За повече информация относно „бисквитките“, моля запознайте се с нашата „Политика относно бисквитките“;
 • всяка друга информация, която Вие доброволни ни предоставите;

Ние събираме определена лична информация за Вас и като представители на нашите клиенти – юридически лица, на различни етапи от деловите ни взаимоотношения: имена; длъжност в организацията, за която работите; телефон и имейл (за контакт); ЕГН (ако се изисква за определени документи), професионална дейност, образование и квалификация (ако е необходимо). Например ние събираме лични данни директно от Вас, когато ни ги предоставяте за целите на подписване на договор с представляваното от Вас дружество, а също и от публични източници, например търговски регистър за справка относно Вашата представителна власт. Ние можем да получим Ваши лични данни и от работодателя или от колегите Ви, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключения с нас договор.

ІV. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

При осъществяване на дейността си, може да ни се наложи да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Нашите професионални консултанти (адвокати, счетоводители, одитори и др.);
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни или Ви изпращаме рекламни / маркетингови съобщения (вкл. Google, Fаcebook и др.)

Mоля, имайте предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други интернет страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържанието на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която СТРАТ ТЕХ  събира за Вас чрез своята интернет страница или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с партньорите, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели.

V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ.

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

VІ. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, (б) целите, за които я събираме и (в) нашата информационна система, с която предоставяме услугите ни и съхраняваме личните Ви данни. Принципно, ние съхраняваме вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните Ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 (пет) години след изтичане на последния Ви договор, сключен с нас.

VІІ. КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Ние използваме множество процедури и технологии за да защитим личните данни, които ни предоставяте, от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL сертификат, използваме система за архивиране, имаме защитни стени (firewalls) и анти-вирусен софтуер, средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури за защита на личните данни. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна, въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на лични данни е на Ваш риск.

VІІІ. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ.  

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас.
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас.
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас.
 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“).
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“).
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни.
 8. Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

ІХ. КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ?

За да упражните правата си можете да ни пишете на електронна поща mail@businessdoctors.bg; чрез формата за контакт на нашия сайт, която се намира на уеб адрес https://businessdoctors.bg/ или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Захари Княжески“ № 16, офис 15.

Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване, за да спазим правните задължения, които имаме предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Оспорвате точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването на основание „легитимен интерес

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:

 • с изрично Ваше съгласие или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия:

(1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и

(2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.             

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна или на профилиране, ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

В случай че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг и ние ще прекратим обработването им.

Х. В КАКВА ФОРМА И В КАКЪВ СРОК ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ? КАКВО СТАВА, АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР?

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. Моля, проверете още веднъж съответния раздел, по-горе, относно правото, което сте упражнили, за допълнителна информация във връзка с това.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

А ако не Ви отговорим? Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592), и да потърсите защита по съдебен ред.

ХІ. ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:

(1) Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или:

а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откажем да предприемем действия по искането.

(2) Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

ХІІ. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни е „СТРАТ ТЕХ“ ЕООД, ЕИК 206426440, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, ул. „Захари Княжески“ № 16, офис 15.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Информация за поверителност на посочения по-горе адрес, на моб. тел. +359 889 707 702 или на имейл адрес: mail@businessdoctors.bg.