You are here:

Защо компанията има необходимост от организационна структура? 

pexels-ann-h-7422276
Business Doctors Bulgaria

Време за четене: 3 минути

Споделете

Нуждата от организационна структура има определящо значение за всяка форма на бизнес управление. Независимо от това колко голяма компания ръководите, с каква дейност се занимава същата и колко са заетите в нея, функциите и отговорностите на всяко звено и член на екипа е добре да са ясно разпределени. По този начин тя би могла да работи в посока постигане на поставените ѝ цели и ефективно бизнес израстване.

Но за да не звучи това наше твърдение неоснователно, в следващите редове ще ви разкажем по-подробно защо организационната структура е толкова важна.

До какви негативи за развитието на бизнеса ви най-често води липсата на организационната структура? На този важен въпрос отговаряме съвсем накратко в статията, която подготвихме по темата.

Какво представлява организационната структура на една компания?

Създаването на организационна структура е неразделна част от ефективното бизнес планиране. Изхождайки от факта, че всяка компания работи по сравнително индивидуален модел, за нея е приложима и различна организационна структура. Инструментът е отговорен за оптималното постигане на поставените от нея цели и задачи за бизнес развитие.

Целият работен процес следва да се планира съобразно работните задачи, които съответната фирма изпълнява. Организационната ѝ структура има за цел да дефинира ясно позициите и отговорностите на заетите в нея, както на ниво отделен работник/служител, така и на ниво работните ѝ отдели.

Освен всичко това, този тип бизнес схема целѝ да установи и йерархичната структура – кой на кого е подчинен, съответно кой къде се отчита. Наред с това определя и начина, по който ще се координират бизнес процесите. Фиксират се още реда и начина за осъществяване на комуникация между отделните лица, отдели и т.н. на вътрешнофирмено и външнофирмено ниво.

Какво е значението ѝ за ефективното управление и постигането на бизнес растеж?

Три са основните цели, които бизнесът си поставя, прилагайки индивидуалната организационна структура в рамките на дадена компания:

  • На първо място, да определи работните си отдели, респективно области на действие, ключови за организацията и ефективността на работните процеси;
  • На второ място, да даде информация за йерархичната система между различните работни позиции и области на отговорност – кой на кого, какво и под каква форма отчита;
  • На трето място, посредством този инструмент компанията може да делегира своите задачи и отговорности на всеки отделен неин член. По този начин тя може успешно да идентифицира своите нужди от човешки ресурси, да анализира представянето си на различни организационни нива и т.н.

Всичките тези важни моменти резултират в изграждането на ефективно работеща система. Същата, от своя страна, би намалила риска от поява на конфликти, обърквания и редица други негативни последици, касаещи представянето на компанията.

Как липсата на организационна структура влияе върху компанията?

За да онагледим ясно колко важно значение има организационната структура за работата на бизнеса, ще разгледаме функционирането на компанията и свързаните с нея процеси на няколко нива:

Компанията и процесите ѝ, основани на последователност

Отделните бизнес структури работят оптимално на основата на последователната работа между всички нейни служители и звена. В основата им стои постигане на отличната координация помежду им, които минимизират риска от сътресения, които могат да доведат до негативни последици.

Често срещан проблем в различните отдели на фирмата и работещите в нея служители е появата на дисбаланс, бил той породен от липса на координация, комуникация, последователност и т.н.

Организационната структура - фактор с ключово значение

При компаниите, в които липсва организационна структура, се наблюдават различни затруднения на ниво бизнес единица, а оттам и върху цялостната дейност на бизнеса.

Липсата на официална организационна структура може да затрудни работата на служителите. Причината е, че те не знаят пред кого и по какви начини следва да се отчитат, към кого следва да се обърнат в различни проблемни ситуации, които не са в правомощията им и т.н.

Друг важен въпрос, на който дефинираната организационна структура може да даде отговори, е кой точно каква отговорност носи и за какво – фактор с ключово значение за подобряването на оперативната ефективност на ниво отделна бизнес единица.

В обобщение бихме могли да изведем следните основни негативи, които се наблюдават при липса на организационна структура:

  • Липса на добра отчетност;
  • Загуба на целенасоченост;
  • Висшите ръководни фигури (собственици/управители) стоят в центъра на дейността, което пък предполага и силна зависимост от тях;
  • Бъдещото бизнес планиране е затруднено;
  • Възможността за преструктуриране в някои случаи е значително затруднена.

Не на последно място, компаниите, при които липсва ясна структура за организацията им, често се затрудняват да определят кои звена са проблемните в работната им система. Оттук трудно може да се определи и какви служители са нужни и къде ще бъдат позиционирани в рамките на компанията, за да върви тя във възможно най-правилната посока за своето израстване.

Ако искате да научите повече за това как можем да помогнем на вашия бизнес, свържете се с нас.

Споделете

Други публикации